W pierwszej części tego artykułu omówiliśmy między innymi historię czci dla Jezusa w wierzeniach Świadków Jehowy. Wspomnieliśmy o zastąpieniu u nich z czasem tej „czci” „hołdem” i „szacunkiem” dla Chrystusa i o pozostawieniu „czci” i „uwielbienia” tylko dla Boga. Rozpoczęliśmy też polemikę na temat czci dla Jezusa ze słownikiem biblijnym Towarzystwa Strażnica pt. Wnikliwe poznawanie Pism (2006). Tu będziemy ją kontynuować, poszerzając sprawę tekstu Hbr 1,6 i greckiego słowa proskyneo (‘cześć, hołd, pokłon’). Na końcu zamieściliśmy też dodatek pt. Cześć dla Jezusa według pism wczesnochrześcijańskich, który choć nie wiąże się z zawartością słownika Towarzystwa Strażnica, to jednak uzupełni naszą wiedzę w tej kwestii.

Read More →

Wydaje się, że aż do wczesnych lat pięćdziesiątych XX wieku Towarzystwo Strażnica zezwalało swoim głosicielom modlić się do Jezusa. Trudno byłoby znaleźć w publikacjach z lat 1879-1950 (a nawet do 1960 r.) stanowczy zakaz zwracania się bezpośrednio do Chrystusa, choć i zachęt do tego od końca lat czterdziestych XX wieku w nich brakuje. Początkowo Towarzystwo Strażnica ustami swoich prezesów wyrażało takie oto opinie:

Read More →

W 2006 roku Towarzystwo Strażnica wydało w języku polskim swój słownik biblijny pod tytułem Wnikliwe poznawanie Pism (dwa tomy po 1278 stron każdy). Jego angielski odpowiednik, czy raczej oryginał, pt. Insight on the Scriptures, ukazał się już w 1988 roku.

Nie była to pierwsza tego typu publikacja, bowiem w 1971 roku Świadkowie Jehowy opublikowali swój pierwszy słownik pt. Aid to Bible Understanding (jeden tom, 1696 stron), co oddawano jako „Pomoc do zrozumienia Biblii” (brak polskiej edycji). Wcześniej, bo w 1969 roku, wydano jakby pierwszą część tej angielskiej publikacji, zawierającą hasła od litery A do słowa Exodus. Później zmieniono zamiar i postanowiono opublikować to dzieło w całości, a nie w kilku tomach, i zaniechano kontynuowania serii.

Read More →

Nowacjan (200-258) – to pisarz wczesnochrześcijański, prawie niewspominany przez antytrynitarian w związku z nauką o Trójcy Świętej. Przykładowo, Świadkowie Jehowy w latach 1950-2005 napomknęli o nim zaledwie dwa razy (w 1992 i 1993 r.), a przecież to on napisał dzieło, które zawierało w tytule słowo „Trójca”.

Owszem, został on w 251 r. wykluczony ze społeczności Kościoła, gdy go wybrano antypapieżem, ale wcześniej był cenionym chrześcijaninem, który napisał ok. 240 r. traktat O Trójcy. W nim między innymi polemizuje zarówno z tymi, którzy twierdzili, że Jezus jest tylko i wyłącznie człowiekiem, jak i z tymi, którzy nauczali, że Ojciec i Syn to ta sama osoba.

Omówimy poniżej następujące tematy związane z zawartością dzieła Nowacjana:

1) zrodzony, a nie stworzony i odwieczny Syn Boży;

2) Bóstwo Chrystusa;

3) osobowość i Bóstwo Ducha Świętego;

4) Trójca Święta.

Read More →

Jest to już ostatnia część tego artykułu. Również ona zrozumiała stanie się wyłącznie po przeanalizowaniu poprzednich części, a szczególnie części pierwszej, gdzie przedstawiliśmy okoliczności związane z pismami Orygenesa, ich fałszerzami i korektami Rufina w dziele O zasadach. Druga i trzecia część też łączy się z tematyką poniżej omówioną, dlatego nieodzowne jest wcześniejsze zapoznanie się z tym materiałem.

Read More →

Na wstępie powracamy do uwagi z części drugiej. Otóż część trzecia artykułu również stanie się w pełni zrozumiała dopiero po przeanalizowaniu szczególnie części pierwszej. W niej przedstawiliśmy sprawy związane z pismami Orygenesa, ich fałszerzami i korektami Rufina w dziele O zasadach. Również część druga łączy się z tematyką omówioną poniżej, dlatego nieodzowne jest wcześniejsze zapoznanie się z nią.

Aby od razu było widać, z jakich pism pochodzą cytowane fragmenty, oznaczymy je (oprócz tytułu dzieła) dużymi, pogrubionymi literami, które będą wskazywały, na które tłumaczenie czy oryginał się powołujemy. Osobno też oznakujemy kontrowersyjne dla antytrynitarian dzieło O zasadach (choć jest tłumaczeniem Rufina, jak inne dzieła Orygenesa w jego przekładzie).

Read More →

Na początek ważna uwaga: otóż jest to druga część artykułu, która stanie się w pełni zrozumiała dopiero po przeanalizowaniu części pierwszej. Po przedstawieniu w niej spraw związanych z pismami Orygenesa, ich fałszerzami i korektami Rufina w dziele O zasadach, teraz oddajemy głos samemu Orygenesowi, czyli cytatom z jego bogatego dorobku.

Oto tematy, które omówimy w tej i w następnych częściach artykułu:

1) nie stworzony, a zrodzony i odwieczny Syn Boży (w części II);

2) Bóstwo Chrystusa (w części II);

3) równość majestatu Syna i Ojca (w części III);

4) Syn drugi po Ojcu (w części III);

5) osobowość, Bóstwo i cześć dla Ducha Świętego (w części III);

6) Trójca Święta (w części IV);

7) modlitwa do Jezusa i cześć dla Niego (w części IV).

Aby od razu było widać, z jakich pism pochodzą cytowane fragmenty, oznaczymy je (oprócz tytułu dzieła) dużymi, pogrubionymi literami, które będą wskazywały, na które tłumaczenie czy oryginał się powołujemy. Osobno też oznakujemy kontrowersyjne dla antytrynitarian dzieło O zasadach (choć jest tłumaczeniem Rufina, jak inne dzieła Orygenesa w jego przekładzie). Oto te oznakowanie:

Read More →

Antytrynitarianie najchętniej zrobiliby swojego poplecznika z Orygenesa (ur. 185) – i rzeczywiście podejmują takie próby. Ten uczony pisarz wczesnochrześcijański tak wiele w swym życiu pisał o Bogu, że pozyskanie go dla siebie byłoby dla nich wielkim wyczynem. Ponieważ jednak zbyt wiele napisał na ich niekorzyść, nauczając np. o Bóstwie Chrystusa, zrodzeniu Go przez Ojca i o Trójcy Świętej, że jedyne, co pozostaje antytrynitarianom, to negowanie autorstwa dzieł (lub ich fragmentów) Orygenesa lub pokrętne ich interpretowanie (najczęściej chodzi o pismo O zasadach). Tak się jednak składa, że posiadamy przynajmniej cztery wersje jego pism i we wszystkich tych dziełach zawarte są elementy nauki o Trójcy Świętej. Oto te wersje pism Orygenesa:
1) oryginały greckie;
2) przekłady łacińskie Rufina z Akwilei (ur. 345 – zwolennik Orygenesa);
3) przekłady łacińskie Hieronima (ur. 347 – przeciwnik Orygenesa);
4) anonimowe przekłady łacińskie (fragmenty) i fragmenty greckie oraz łacińskie cytowane przez innych pisarzy wczesnochrześcijańskich.

Read More →

Świadkowie Jehowy, zwalczający prymat św. Piotra, w swojej argumentacji próbują posłużyć się również św. Augustynem. W książce pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism (wyd. 1991, s. 326; wyd. 2001, s. 322) zadają nawet pytanie: „W co wierzył Augustyn (którego Kościół katolicki uważa za świętego)?”, przedstawiając też jego dwie różne opinie o słowach z Mt 16,18: „Otóż i Ja tobie powiadam: «Ty jesteś Piotr, [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (BT). Nie będziemy teraz omawiać problemu Augustyna, którego naukę przedstawiłem w swej książce, i tam odsyłam zainteresowanych (W obronie wiary. Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich, rozdz. Prymat świętego Piotra, pkt 18.2; patrz http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/101/64/).

Tu zaś ukażemy poglądy Cypriana († 258), którego Kościół katolicki także uważa za świętego, a który zmarł śmiercią męczeńską ponad 170 lat przed św. Augustynem († 430).

Read More →