Podstawowym zadaniem Serwisu Apologetycznego jest obrona wiary chrześcijańskiej – i katolickiej. Jako nasze motto przyjęliśmy werset z Pierwszego Listu św. Piotra: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). W tym wezwaniu spotykamy greckie słowo apologia, czyli obrona, a więc apologetyka to szkoła, tj. sztuka obrony wiary, inaczej nazywana teologią fundamentalną.

Jak uczy Apostoł Piotr, apologetyka, czyli potrzeba obrony wiary, nie zaczyna się od obrony doktrynalnej. Jeśli sięgniemy do poprzedniego wersetu, napotkamy słowa: „nie dajcie się zaniepokoić” (w. 14), a następnie: „Pana Jezusa miejcie w sercach za Świętego”. To jest przywołanie słów z Księgi Izajasza: „Nie lękajcie się! […] Jahwe Zastępów – Jego za Świętego miejcie” (Iz 8,12-13). Źródłem niewzruszonej pewności chrześcijanina jest to, że Ten sam, który w Starym Testamencie objawiał się jako Jahwe Zastępów, w Nowym Testamencie jest Panem, Jezusem Chrystusem, Jednorodzonym Synem Bożym.

Zaczynamy więc od własnej doktrynalnej pewności, od jasnej wizji tożsamości Pana Jezusa. Prawdą, którą mamy poznać i która nas wyzwoli, jest Osoba Jezusa jako Pana Zastępów.

Aspekt doktrynalny jest rozszerzony o „serce” – to miejsce, gdzie zgodnie z Biblią Bóg spotyka się z człowiekiem, najgłębsza istota osoby ludzkiej. Z serca pochodzi wszelka dynamika życiowa: plany, tęsknoty, pragnienia – i siła do ich wypełniania.

Dlatego prawdę o Jezusie Chrystusie mamy mieć nie tylko w umyśle – jako teoretyczną doktrynę, ale i w sercu – jako praktykę życiową: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,30; por. Pwt 6,5). Konieczna jest zarówno wiedza, jak i serdeczne, życiowe, dynamiczne zastosowanie jej do naszych wyborów, pragnień, czynów. „W sercach” – oznacza taką postawę wobec „wierzących nie tak, jak powinni”, jaką Jezus Chrystus przejawiał wobec Samarytanki (kobiety pochodzącej ze starożytnej sekty), kobiety kananejskiej, setnika, Greków. Chcemy mieć wobec tego, z kim polemizujemy, taką postawę, jaka była w Jezusie Chrystusie, dać się rozpalić i porwać Jego miłością.

Druga część naszego hasła: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” – wskazuje, że nie mamy szukać okazji do sporów i polemik. Na apologię przychodzi pora wtedy, gdy ktoś się domaga uzasadnienia naszej nadziei.

Z krytyką wierzeń i praktyk katolickich, mówioną i pisaną, spotykamy się w książkach, broszurach, artykułach; zdarza się, że wszczynają ją również inni chrześcijanie. Medium pełne polemik, domagań się, zaczepek stanowi zwłaszcza Internet, dlatego wybraliśmy właśnie środowisko wirtualne na miejsce naszej aktywności.

Nie idealizujemy naszego Kościoła, nie twierdzimy, że składa się on z ludzi bezgrzesznych. Wierzymy, że Kościół jest podobny do jaskółczego gniazda, zbudowanego z patyków, suchych trawek, błota, a nawet śmieci, ale gdzie rodzi się i wzrasta życie. Nasza nadzieja polega na tym, że Kościół katolicki jest miejscem, gdzie działa Bóg. On udziela tu nowego życia, obdarza Duchem Świętym i napełnia słowem Dobrej Nowiny. W Kościele życie to może wzrosnąć i osiągnąć zjednoczenie ze swoim Stwórcą.

Tym apostolskim nauczaniem chcemy się kierować w naszej działalności.

Z homilii wygłoszonej przez ks. Andrzeja Siemieniewskiego
podczas Mszy św. inaugurującej powstanie Serwisu Apologetycznego
(Wrocław, kościół św. Antoniego, 16 grudnia 2000 roku)

Redakcja Serwisu Apologetycznego

Po odejściu do Pana Założyciela Apologetyki i jej Naczelnego Redaktora, Jacka Jureczko, w gronie redakcyjnym serwisu nastąpiły nieuniknione zmiany. Obecnie osobami odpowiedzialnymi za treści zamieszczane w serwisie apologetycznym są:

bp Andrzej Siemieniewski (Wrocław) – moderator i opiekun duchowy naszych poczynań,
Katarzyna Jureczko (Wrocław) – koordynatorka, oraz redaktorzy:
ks. Grzegorz Laszczyński (Wrocław),
Małgorzata Borecka (Wrocław),
Tomasz Dyć (Warszawa),
Aleksandra Kowal (Wrocław).

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>