AFTER WORSHIPPING TOGETHER – DEKLARACJA WSPÓLNA

Po wspólnej modlitwie w Bazylice Św. Piotra i w kościele Św. Grzegorza, z którego św. Augustyn z Canterbury na polecenie papieża św. Grzegorza Wielkiego wyruszył do Anglii, my Papież Jan Paweł II, Biskup Rzymu, i Wielebny Robert Runcie, Arcybiskup Canterbury, raz jeszcze spotkaliśmy się, by wspólnie się modlić i aby tchnąć nową energię w misję pojednania ludu Bożego w podzielonym i udręczonym świecie, oraz by razem przestudiować przeszkody, które nadal utrudniają

Czytaj dalej

DWA JĘZYKI OPISU OBJAWIENIA

Jednym z ważniejszych zagadnień Nowego Testamentu, jeśli nie najważniejszym, jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób uzyskujemy zbawienie. Znajdowanie się na właściwej drodze oznacza w terminologii Nowego Testamentu bycie usprawiedliwionym. Konsekwencją tego jest fakt, iż jeśli nie jesteśmy usprawiedliwieni, nie jesteśmy sprawiedliwi, a więc idziemy drogą do ostatecznego potępienia. Innymi słowy, usprawiedliwienie, jako prawidłowa relacja z Bogiem, jest sprawą życia wiecznego lub ostatecznej śmierci. Jeśli usprawiedliwienie

Czytaj dalej

LUTERANIE I KATOLICY PODAJĄ SOBIE RĘCE

21 listopada 1964 r. byłem pewien, że nic ważniejszego pod względem ekumenizmu nie przeżyję: Sobór Watykański II przyjął Dekret o ekumenizmie oraz Konstytucję dogmatyczną o Kościele. 7 grudnia 1965 r., podczas posiedzenia Soboru, odczytano zdumiewający tekst – wspólne oświadczenie papieża Pawła VI i patriarchy Konstantynopola Atenagorasa I o odwołaniu ekskomunik z 1054 r., które podzieliły chrześcijaństwo. Ten sam tekst został jednocześnie odczytany w Fanar, w głównej katedrze prawosławnego patriarchatu. Dyskutowaliśmy nad znaczeniem

Czytaj dalej

UZDRAWIANIE WSPOMNIEŃ – ROZMOWA Z ABP. A. NOSOLEM

Podpisanie Deklaracji katolicko-luterańskiej o usprawiedliwieniu uwieńczyło trwający ponad trzydzieści lat dialog między dwoma Kościołami, wydarzenie to jest wielkim sukcesem Komisji Luterańsko-Katolickiej dla Jedności i zapewne momentem przełomowym w ekumenii. 31 października rozpoczął się nowy etap w dziejach ekumenizmu światowego. Oficjalne przyjęcie i podpisanie Wspólnej Deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu przez Kościoły, które prowadziły dialog, ma wymiar historyczny. W imieniu tych Kościołów dokument podpisali przedstawiciele ich najwyższych władz.

Czytaj dalej

REFLEKSJE O «WSPÓLNEJ DEKLARACJI NA TEMAT NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU

Refleksje o «Wspólnej deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu» Datę 31 października 1999 r. można uznać za jedną z pomyślniejszych w dziejach ruchu ekumenicznego. W dniu i miejscu wymownym z historycznego punktu widzenia wysocy przedstawiciele Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej podpisali w Augsburgu Wspólne oświadczenie oficjalne. Uznali w nim Wspólną deklarację na temat nauki o usprawiedliwieniu, wydaną przez Światową Federacje Luterańską i Kościół katolicki, za «doniosły krok w stronę przezwyciężenia podziału Kościoła» (WD, 44).

Czytaj dalej

KOŚCIÓŁ PO ‚DOMINUS IESUS’ – ROZMOWA ‚ZNAKU’

Rozmowa pochodzi z miesięcznika ZNAK Maj (5) 2201 REDAKCJA: Czym jest deklaracja Dominus Iesus? Jubileuszowym wyrazem wiary Kościoła, że „Jezus jest Panem”, czy… niefortunnym „wypadkiem przy pracy”? KS. WACŁAW HRYNIEWICZ OMI: To była niezwykła okazja do wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. Jednak, na moje wyczucie, ta okazja nie została wykorzystana we właściwy sposób. Powiem więcej: ona została w jakiejś mierze zmarnowana. Wyznanie wiary powinno przecież

Czytaj dalej

PODSTAWOWE INFORMACJE O TYGODNIU EKUMENICZNYM, ŚWIATOWYM I POLSKIM EKUMENIZMIE

1. TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 1.1. HISTORIA Już w 1908 roku taką formę modlitwy o jedność chrześcijan, w dniach 18 – 24 stycznia, zaproponowali dwaj duchowni anglikańscy: Spencer Jones i Paul James. Niestety nie spotkało się to z uznaniem innych chrześcijan, gdyż autorzy projektu uważali, że celem tego tygodnia powinna być modlitwa za akatolików, aby wrócili do jedności z

Czytaj dalej

OPTYMIZM MIMO WSZYSTKO – ROZMOWA Z KS. PROF. MICHAŁEM CZAJKOWSKIM

Czy prymat Papieża to ostatnia poważna przeszkoda na drodze do pojednania chrześcijan? Jakiego gestu ekumenicznego można się spodziewać w najbliższym czasie? Trudno powiedzieć, ale bez wątpienia Papież nas znowu czymś zaskoczy i ten pontyfikat może przynieść jeszcze niejedną niespodziankę, choćby podczas kolejnych podróży. Jeśli chodzi o teologów, to można przypuszczać, że dojdzie do ważnych ustaleń – choć przyjdzie nam jeszcze

Czytaj dalej

NIEPOJĘTY BÓG

Artykuł pochodzi z internetowej strony Tygodnika Powszechnego Nie spełniają się nadzieje, iż w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa wejdziemy mniej podzieleni, o wiele bliżsi pojednania. Wielki Jubileusz roku 2000 przyniósł znaczące wydarzenia i wymowne gesty, a równocześnie, jak pokazują ostatnie tygodnie, także wielkie rozczarowania, napięcia i kontrowersje. Pytanie o dalszy losy ekumenii wydaje się zatem z wielu względów uzasadnione.   Dokument Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus” poświęcony jest przede wszystkim

Czytaj dalej

EKUMENIZM DROGĄ KOŚCIOŁA

Artykuł pochodzi z internetowej strony Tygodnika Powszechnego W ostatnim czasie otrzymałem wiele próśb o zajęcie stanowiska w kwestii najnowszej deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”. Spełniając je, chciałbym zaznaczyć, że wypowiadać się mogę jedynie w moim własnym imieniu, nie zaś Kongregacji Nauki Wiary. Jest przy tym oczywiste, że podzielam wypowiedzi tego dokumentu, dotyczące wiary katolickiej. Jednak w oparciu o codzienne spotkania

Czytaj dalej
1 2