Niniejszy tekst jest polemiką z tekstem Bogdana Motyla pt. Mit Jezusa[1], który został zamieszczony w Serwisie Racjonalistycznym Mariusza Agnosiewicza. W tekście tym B. Motyl próbuje negować wiarygodność przekazu Nowego Testamentu na temat Jezusa. Motyl czyni to, przeakcentowując pewne pozorne problemy związane z Nowym Testamentem (dalej: NT), które w rzeczywistości nie istnieją i wynikają raczej z nieznajomości zagadnienia, jakie krytykuje, niż z rzetelnej krytyki i wiedzy o NT. W rozważaniach B. Motyla nie ma oczywiście nawet odrobiny wysiłku zmierzającego do tego, aby próbować pozytywnie wyjaśnić kwestie, które on krytykuje. Przeciwnie, w jego zupełnie pozbawionych obiektywizmu rozważaniach wszystko jest podporządkowywane wcześniej przyjętej tezie, zgodnie z którą przekaz ewangeliczny jest pozbawiony wiarygodności. Nie ma co liczyć u autora na choćby odrobinę dobrej woli w ocenie relacji ewangelicznych, zresztą ze szkodą dla niego samego i jego czytelników, bowiem wiele podnoszonych przez niego kwestii można spokojnie wyjaśnić przy odrobinie intelektualnego wysiłku i dobrej woli. Aby to zrobić, wystarczy trochę wgłębić się w pewne kwestie, czego B. Motyl już nie zrobił, a co skończyło się namnożeniem wielu błędnych danych i wniosków w jego tekście, które fałszują rzeczywisty obraz omawianych spraw.

Read More →

Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt. Chrześcijaństwo czy paulinizm, jaki został zamieszczony w serwisie racjonalistycznym[1]. W tekście tym Agnosiewicz próbuje oczerniać św. Pawła, portretując go jako oportunistę, notorycznego kłamcę, awanturnika itp. Jednocześnie w tekście tym Agnosiewicz pomniejsza znaczenie nauk Jezusa przy tworzeniu się doktryny chrześcijańskiej, wyolbrzymiając zarazem przesadnie rolę, jaką przy tworzeniu […]

Read More →

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt. Wniebowstąpienie[1], zamieszczony w jego serwisie racjonalistycznym. W tekście tym Agnosiewicz twierdzi, że dwa opisy wniebowstąpienia z Nowego Testamentu są sprzeczne względem siebie. Postaram się niżej odpowiedzieć na te zarzuty. Tradycyjnie, dla ułatwienia odróżnienia moich wypowiedzi od wypowiedzi Agnosiewicza jego tekst zaznaczam kursywą[2]. Polemika: Po pierwsze w […]

Read More →