WSPÓLNA KONSULTACJA ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW I ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ POŚWIĘCONA NOWYM RUCHOM RELIGIJNYM

My, uczestnicy tej konsultacji, przybyliśmy zarówno z Europy i Ameryki Północnej, jak i z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Reprezentowaliśmy Kościoły lokalne, instytucje wyznaniowe lub ekumeniczne, uniwersytety oraz ośrodki badawczo-dokumentacyjne, wnieśliśmy nasze doświadczenia we współżyciu z nowymi ruchami religijnymi i ludźmi, którzy są zwolennikami tychże ruchów. Chociaż nasza dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na Europie i Ameryce Północnej, gdzie w ciągu ostatnich dwudziestu lat powstała wielka liczba nowych ruchów religijnych, odnieśliśmy

Czytaj dalej

DIALOG NADZIEI

W dniach 3-4 czerwca 1999 roku miały miejsce nieformalne Konsultacje Teologiczne zorganizowane przez Fundację Cyryla i Metodego w Warszawie, a noszące roboczy temat: Ekspansja nowych Kościołów i paraeklezjalnych grup charyzmatycznych w świetle dialogu katolicko-zielonoświątkowego. Miejscem Konsultacji było warszawskie Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Północnej, które ma swoją siedzibę przy ul. Modzelewskiego. Konsultacje te doprowadziły do niezmiernie ciekawego spotkania przedstawicieli teologii katolickiej i grupy osób działających w ramach katolickiego

Czytaj dalej

DWA JĘZYKI OPISU OBJAWIENIA

Jednym z ważniejszych zagadnień Nowego Testamentu, jeśli nie najważniejszym, jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób uzyskujemy zbawienie. Znajdowanie się na właściwej drodze oznacza w terminologii Nowego Testamentu bycie usprawiedliwionym. Konsekwencją tego jest fakt, iż jeśli nie jesteśmy usprawiedliwieni, nie jesteśmy sprawiedliwi, a więc idziemy drogą do ostatecznego potępienia. Innymi słowy, usprawiedliwienie, jako prawidłowa relacja z Bogiem, jest sprawą życia wiecznego lub ostatecznej śmierci. Jeśli usprawiedliwienie

Czytaj dalej

LUTERANIE I KATOLICY PODAJĄ SOBIE RĘCE

21 listopada 1964 r. byłem pewien, że nic ważniejszego pod względem ekumenizmu nie przeżyję: Sobór Watykański II przyjął Dekret o ekumenizmie oraz Konstytucję dogmatyczną o Kościele. 7 grudnia 1965 r., podczas posiedzenia Soboru, odczytano zdumiewający tekst – wspólne oświadczenie papieża Pawła VI i patriarchy Konstantynopola Atenagorasa I o odwołaniu ekskomunik z 1054 r., które podzieliły chrześcijaństwo. Ten sam tekst został jednocześnie odczytany w Fanar, w głównej katedrze prawosławnego patriarchatu. Dyskutowaliśmy nad znaczeniem

Czytaj dalej

UZDRAWIANIE WSPOMNIEŃ – ROZMOWA Z ABP. A. NOSOLEM

Podpisanie Deklaracji katolicko-luterańskiej o usprawiedliwieniu uwieńczyło trwający ponad trzydzieści lat dialog między dwoma Kościołami, wydarzenie to jest wielkim sukcesem Komisji Luterańsko-Katolickiej dla Jedności i zapewne momentem przełomowym w ekumenii. 31 października rozpoczął się nowy etap w dziejach ekumenizmu światowego. Oficjalne przyjęcie i podpisanie Wspólnej Deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu przez Kościoły, które prowadziły dialog, ma wymiar historyczny. W imieniu tych Kościołów dokument podpisali przedstawiciele ich najwyższych władz.

Czytaj dalej

MAX THURIAN: EUCHARYSTIA I KOMUNIA

Szkic kreśli sylwetkę Maxa Thuriana – teologa chrześcijańskiego, współzałożyciela Wspólnoty Taizé, konwertyty z kalwinizmu na katolicyzm, propagatora jedności chrześcijan głoszącego – jako drogę do niej – ponowne odkrycie Eucharystii i zjednoczenie wokół Stołu Pańskiego. Droga U początku drogi stoi Genewa, stolica kantonu w Szwajcarii. Tam 16 sierpnia 1921 r. przychodzi na świat Max Thurian. Tam młody Szwajcar i kalwinista odbywa studia klasyczne i teologiczne. Tam

Czytaj dalej

REFLEKSJE O «WSPÓLNEJ DEKLARACJI NA TEMAT NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU

Refleksje o «Wspólnej deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu» Datę 31 października 1999 r. można uznać za jedną z pomyślniejszych w dziejach ruchu ekumenicznego. W dniu i miejscu wymownym z historycznego punktu widzenia wysocy przedstawiciele Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej podpisali w Augsburgu Wspólne oświadczenie oficjalne. Uznali w nim Wspólną deklarację na temat nauki o usprawiedliwieniu, wydaną przez Światową Federacje Luterańską i Kościół katolicki, za «doniosły krok w stronę przezwyciężenia podziału Kościoła» (WD, 44).

Czytaj dalej

EKUMENIZM CZY OBRONA JEDNOŚCI?

W dniach 24-26 maja odbyła się w Ziębicach I Sesja Apologetyczna pt. „Tęsknota za jednym widzialnym Kościołem – ekumenizm mniej lub bardziej skuteczny”, zorganizowana przez twórców katolickiego internetowego serwisu „Apologetyka”, poświęconego obronie wiary. Nowe fenomeny pojawiające się w ruchu pentekostalnym przynoszą konieczność ich nazwania oraz uporządkowania, jak też biblijnej weryfikacji. Natomiast zjawisko powstawania na jego fali nowych wspólnot kościelnych i organizacji ponaddenominacyjnych, wraz ze specyficznym dla

Czytaj dalej

PODSTAWOWE INFORMACJE O TYGODNIU EKUMENICZNYM, ŚWIATOWYM I POLSKIM EKUMENIZMIE

1. TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 1.1. HISTORIA Już w 1908 roku taką formę modlitwy o jedność chrześcijan, w dniach 18 – 24 stycznia, zaproponowali dwaj duchowni anglikańscy: Spencer Jones i Paul James. Niestety nie spotkało się to z uznaniem innych chrześcijan, gdyż autorzy projektu uważali, że celem tego tygodnia powinna być modlitwa za akatolików, aby wrócili do jedności z

Czytaj dalej

OPTYMIZM MIMO WSZYSTKO – ROZMOWA Z KS. PROF. MICHAŁEM CZAJKOWSKIM

Czy prymat Papieża to ostatnia poważna przeszkoda na drodze do pojednania chrześcijan? Jakiego gestu ekumenicznego można się spodziewać w najbliższym czasie? Trudno powiedzieć, ale bez wątpienia Papież nas znowu czymś zaskoczy i ten pontyfikat może przynieść jeszcze niejedną niespodziankę, choćby podczas kolejnych podróży. Jeśli chodzi o teologów, to można przypuszczać, że dojdzie do ważnych ustaleń – choć przyjdzie nam jeszcze

Czytaj dalej
1 2