CONSOLAMENTUM ŚREDNIOWIECZNYCH KATARÓW

Do tej pory w naszej panoramie duchowości chrześcijańskiej w aspekcie nowego narodzenia koncentrowaliśmy się głównie na jej przejawach ortodoksyjnych: czy to w Kościele wschodnim, czy też w duchowości chrześcijańskiego Zachodu. Warto jednak rozważać to zjawisko od różnych stron, także w aspekcie historycznych precedensów heterodoksyjnych. Dlatego pouczające może być zastanowienie się nieco nad pewnym zdecydowanie niekatolickim ruchem pobożności średniowiecznego chrześcijaństwa. Chodzi

Czytaj dalej

JOACHIM Z FIORE I ERA DUCHA ŚWIĘTEGO

Współczesne studia historyczne, teologiczne i filozoficzne ukazują, że postać opata cysterskiego Joachima z Fiore[1]zdobyła kapitalne znaczenie dla odnowy i nasilenia tradycyjnego milenaryzmu[2] z jego teologiczną perspektywą historii i typową dla niego duchową egzegezą Apokalipsy św. Jana[3]. Ten bowiem mnich rozwinął pewną systematyzację naukową na podstawie właściwego sobie odczytywania dawniejszej literatury apokaliptycznej, jak też hermeneutyki historii, dokonywanej w świetle periodyzacji posłannictw Osób Trójcy Przenajświętszej. Dla niego, historia nie wyczerpuje się w czasach

Czytaj dalej

DWIE NATURY KOŚCIOŁA

Na początku wyjdę od dwóch zdań św. Pawła: „Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.” (Ef 5,32); „a jego [Chrystusa] samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem.” (Ef 1,22n). Jest prawdą wiary, że nasz Zbawiciel posiada jedną osobę – Boską, w dwóch naturach: Boskiej i ludzkiej, co dobitnie wyraził Sobór Chalcedoński (451r.): „jednego i tego samego

Czytaj dalej

ZAGADNIENIE WAŻNOŚCI CHRZTU UDZIELANEGO W KOŚCIELE JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH DNI OSTATNICH

Kongregacja Nauki Wiary udzieliła negatywnej odpowiedzi na «Wątpliwość» dotyczącą ważności chrztu udzielonego w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, znanym powszechnie jako mormoni[*]. Biorąc pod uwagę fakt, że to postanowienie zmienia dotychczasową praktykę uznawania ważności takiego chrztu, wydaje się właściwym wyjaśnienie motywacji tejże decyzji i następującej po niej zmiany procedury. Wyjaśnienie to staje się tym bardziej konieczne, gdy weźmie się

Czytaj dalej

JAK ANTYTRYNITARYŚCI UMNIEJSZAJĄ BÓSTWO JEZUSA (J 1,1C)

Niewątpliwie jednym z najbardziej niewygodnych fragmentów dla przeciwników doktryny o Trójcy Świętej (antytrynitarystów) jest werset z Ewangelii według św. Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Aby podważyć Bóstwo Jezusa Chrystusa, zauważyli oni, że w tym wersecie jest użyte dwa razy słowo „Bóg” (greckie theos), co więcej, przy tym słowie, które odnosi się

Czytaj dalej

JA JESTEM’ CZY ‚JA JUŻ BYŁEM

W tym artykule postaram się przedstawić problem z dość kontrowersyjnym wersetem, jakim jest J 8,58: „Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest (gr. ego eimi)»” (BW). Na tle tego wersetu toczy się wieloletni konflikt, szczególnie ze Świadkami Jehowy, którzy (i nie oni jedni) oddali ten werset następująco: „Jezus im rzekł: «Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Zanim Abraham zaczął

Czytaj dalej

SZACUNEK CZY CZEŚĆ? (J 5,23)

Jednym z bardziej wymownych fragmentów świadczących o równości majestatu Boga Ojca i Jego Syna jest fragment z Ewangelii wg św. Jana: „[…] aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał”[2] (J 5,23). Takie tłumaczenie tego wersetu jest niezgodne z nauką ŚJ, którzy uważają, że Boska cześć należy się

Czytaj dalej

JEZUS CHRYSTUS OBOK JEDYNEGO BOGA

Jednym z ulubionych sposobów argumentacji przeciwników doktryny o Trójcy Świętej (antytrynitarystów), aby podważyć Bóstwo Chrystusa, jest przytaczanie wersetów, gdzie Jezus Chrystus jest wymieniony obok swojego Ojca, który jest nazwany jedynym Bogiem. Poniżej przytaczam te wersety: J 17,3: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (BW) 1 Kor 8,6: „Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg

Czytaj dalej

WSZECHWIEDZA JEZUSA I DUCHA ŚWIĘTEGO

Jednym z niewątpliwych atrybutów prawdziwego Boga jest wszechwiedza. Ten atrybut należy do ulubionych celów ataku przeciwników doktryny o Trójcy. Próbują oni za wszelką cenę podważyć ten fakt w stosunku do Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego. Na początek spójrzmy na wersety Pisma Świętego, które mówią nam wyraźnie o wszechwiedzy zarówno Jezusa, jak i Ducha Świętego: – Jezus Chrystus: „W Nim wszystkie

Czytaj dalej

CZY BOŻE NARODZENIE WYPADA GDZIEŚ NA PRZEŁOMIE WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA?

Co roku, z okazji katolickich obchodów świąt Bożego Narodzenia, wypadających – jak każdemu wiadomo – pod koniec grudnia, pojawiają się tu i ówdzie artykuły i powtarzane za nimi głosy różnych próbujących zabłysnąć oryginalnością chrześcijańskich separatystów, że tak to ujmę, którzy próbują za pomocą już dawno obalonych argumentów negować ideę, a zwłaszcza tradycyjną katolicką datę obchodzenia tych świąt. Nie ma w

Czytaj dalej
1 2