Biblia nie jest mitologią. Odpowiadam na zarzuty ateistów.

Teksty angielskie możesz przetłumaczyć na: https://www.deepl.com/translator Konkluzja: Biblijna wiedza naukowa jest faktem, że poziom wiedzy naukowej w tekstach biblijnych jest znacznie wyższy od poziomu wiedzy różnych cywilizacji współczesnych starożytnym Izraelitom, gdy spisywano Biblię. Czy jest możliwe, że np.  pierwsi stworzeni ludzie (Adam i Ewa) zostali uformowani w pełni z dojrzałą wiedzą daną im przez Boga, którą po grzechu pierworodnym mogli  przekazali

Czytaj dalej

Biblia

CZY PAWEŁ NIE INTERESOWAŁ SIĘ ZIEMSKIM OKRESEM ŻYCIA I NAUCZANIA JEZUSA? CZY RELACJE BIBLIJNE SĄ MNIEJ WIARYGODNE NIŻ RELACJE HISTORYCZNE? „RZEŹ NIEWINIĄTEK” W MT 2,16-18 SPIS LUDNOŚCI ZA KWIRYNIUSZA Z ŁK 2,1-2 – POMYŁKA HISTORYCZNA CZY WYMYSŁ EWANGELISTY SPRZECZNE RODOWODY JEZUSA? CZY BRACIA JEZUSA NIE MOGLI BYĆ JEGO KUZYNAMI, SKORO „CZĘSTO” MU TOWARZYSZYLI? CZY NOWY TESTAMENT ODRÓŻNIA BRACI OD KREWNYCH,

Czytaj dalej

KONTROLA URODZIN W STAROŻYTNOŚCI

Praktyka kontroli urodzin sięga czasów bardzo odległych. Kobiety w starożytnym Egipcie w celu uniknięcia poczęcia nowego życia ludzkiego stosowały tampony nasączone miodem i żywicami drzew1. Praktykowany był stosunek przerywany, który został potępiony w Piśmie świętym (por. Rdz 38,8-10). Stosowano sterylizację, która w świecie starożytnych Żydów uznawana była za czyn niegodny wyznawcy Boga Jahwe, a przez to wyłączający ze społeczności Izraela: „Nikt, kto ma zgniecione jądra […] nie

Czytaj dalej

WARTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO W BIOETYCE TEOLOGICZNEJ

Ludzka refleksja nad moralnym aspektem czynu nie może ograniczać się jedynie do rzeczywistości doczesnej. Człowiek jako istota rozumna i wolna w swoich poszukiwaniach, również w dziedzinie moralności, nie może pomijać swojego odniesienia do Absolutu, jako ostatecznej normy moralnego działania. Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor ukazuje to poszukiwanie na przykładzie sceny ewangelicznej (por. Mt 19, 16–21), w której to

Czytaj dalej

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO JAKO SŁOWA BOŻEGO – NIEKTÓRE PROBLEMY INTERPRETACJI

Fragment książki czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego Polskie Towarzystwo Teologiczne Kraków 1982 Biblia jest dla nas zarówno księgą życia, jak i księgą na całe życie. Nie będzie końca dodatkowym znaczeniom i ideom, jakie będziemy z niej czerpać; nasze słuchanie Pana, przemawiającego do nas jej słowami nie będzie miało końca, zanim staniemy przed Nim twarzą w twarz. W związku z tym nie powinno nas to oszałamiać

Czytaj dalej

I LIST DO KORYNTIAN W ŚWIETLE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKICH WZMIANEK NA TEMAT RUCHÓW GNOSTYCKICH

Znakomita większość współczesnych badaczy niemal zgodnym chórem utrzymuje, że I List do Koryntian został napisany około 53 – 54 roku po Chr. w Efezie. W zasadzie nie ma wątpliwości co do Pawłowego autorstwa listu oraz integralności tekstu[1]. Nie ma również sporu w kwestii identyfikacji problemów, z którymi borykali się adresaci listu. Rozbieżności pojawiają się dopiero przy próbie odpowiedzi na pytanie o przyczynę zaistnienia tychże problemów i ich specyficzny charakter.

Czytaj dalej

SZTUKA RETORYCZNA W LISTACH ŚW. PAWŁA Z TARSU

WYKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS AKADEMICKIEGO TYGODNIA KULTURY SŁOWA WE WROCŁAWIU, 15 KWIETNIA 2002 Termin „retoryka” nie kojarzy się nam raczej zbyt dobrze. Zwykle mamy na myśli albo pustosłowie, mówienie o niczym naszych polityków czy uprawianą przez nich „sztukę pięknego kłamania”;, albo ewentualnie – to już konotacje związane z literaturą czy nauką – przerost formy nad treścią – bombastyczność (nawiasem mówiąc, tematyka

Czytaj dalej

I LIST DO KORYNTIAN: KOŚCIÓŁ WCZORAJ I DZISIAJ

Przedrukowane za pozwoleniem National Catholic Register Dzisiaj, szczególnie w Ameryce, katolicy chcą być „akceptowani”. Pierwszy List do Koryntian św. Pawła jest wyjątkowo w sam raz dla takich ludzi. Choć mówi on o wielu różnych sprawach, jednoczącym motywem Listu jest to, że chrześcijanie mają być inni niż wszyscy. Korynt był największym, najbardziej kosmopolitycznym i dekadenckim miastem w Grecji. Dwie trzecie z

Czytaj dalej

I i II LIST DO TESALONICZAN – TRZEŹWE WSKAZÓWKI ŚW. PAWŁA DOTYCZĄCE DRUGIEGO PRZYJŚCIA

Przedrukowane za pozwoleniem National Catholic Register Tesalonika była większym miastem w Macedonii (północna Grecja), położonym w pobliżu legendarnej siedziby greckich bogów, góry Olimp. Miasto wciąż istnieje – nazywa się Saloniki. Ponieważ tamtejsi wierni składali się zarówno z Greków, jak i Żydów, Paweł zaczyna swój pierwszy list do nich swoim zwykłym pozdrowieniem, łącząc grecką „łaskę” (charis) i żydowski „pokój” (shalom). Jego

Czytaj dalej

ZAGADKA POWSTANIA EWANGELII MATEUSZA

W tradycyjnej i nowoczesnej teologii od dość dawna istnieje bardzo ciekawe zagadnienie tzw. hebrajskiej Ewangelii Mateusza, która miała powstać bardzo wcześnie i być swego rodzaju prototypem kanonicznej Ewangelii według św. Mateusza, jaką dziś zawiera nasze Pismo Święte. Wszystko zaczęło się dość niepozornie: od dość enigmatycznego świadectwa Papiasza, biskupa z Hierapolis, żyjącego w II wieku. Ze świadectwa Papiasza zdaje się wynikać,

Czytaj dalej
1 2 3 6