Biblia nie jest mitologią. Odpowiadam na zarzuty ateistów.

Teksty angielskie możesz przetłumaczyć na: https://www.deepl.com/translator Konkluzja: Biblijna wiedza naukowa jest faktem, że poziom wiedzy naukowej w tekstach biblijnych jest znacznie wyższy od poziomu wiedzy różnych cywilizacji współczesnych starożytnym Izraelitom, gdy spisywano Biblię. Czy jest możliwe, że np.  pierwsi stworzeni ludzie (Adam i Ewa) zostali uformowani w pełni z dojrzałą wiedzą daną im przez Boga, którą po grzechu pierworodnym mogli  przekazali

Czytaj dalej

KONTROLA URODZIN W STAROŻYTNOŚCI

Praktyka kontroli urodzin sięga czasów bardzo odległych. Kobiety w starożytnym Egipcie w celu uniknięcia poczęcia nowego życia ludzkiego stosowały tampony nasączone miodem i żywicami drzew1. Praktykowany był stosunek przerywany, który został potępiony w Piśmie świętym (por. Rdz 38,8-10). Stosowano sterylizację, która w świecie starożytnych Żydów uznawana była za czyn niegodny wyznawcy Boga Jahwe, a przez to wyłączający ze społeczności Izraela: „Nikt, kto ma zgniecione jądra […] nie

Czytaj dalej

WARTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO W BIOETYCE TEOLOGICZNEJ

Ludzka refleksja nad moralnym aspektem czynu nie może ograniczać się jedynie do rzeczywistości doczesnej. Człowiek jako istota rozumna i wolna w swoich poszukiwaniach, również w dziedzinie moralności, nie może pomijać swojego odniesienia do Absolutu, jako ostatecznej normy moralnego działania. Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor ukazuje to poszukiwanie na przykładzie sceny ewangelicznej (por. Mt 19, 16–21), w której to

Czytaj dalej

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO JAKO SŁOWA BOŻEGO – NIEKTÓRE PROBLEMY INTERPRETACJI

Fragment książki czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego Polskie Towarzystwo Teologiczne Kraków 1982 Biblia jest dla nas zarówno księgą życia, jak i księgą na całe życie. Nie będzie końca dodatkowym znaczeniom i ideom, jakie będziemy z niej czerpać; nasze słuchanie Pana, przemawiającego do nas jej słowami nie będzie miało końca, zanim staniemy przed Nim twarzą w twarz. W związku z tym nie powinno nas to oszałamiać

Czytaj dalej

I LIST DO KORYNTIAN W ŚWIETLE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKICH WZMIANEK NA TEMAT RUCHÓW GNOSTYCKICH

Znakomita większość współczesnych badaczy niemal zgodnym chórem utrzymuje, że I List do Koryntian został napisany około 53 – 54 roku po Chr. w Efezie. W zasadzie nie ma wątpliwości co do Pawłowego autorstwa listu oraz integralności tekstu[1]. Nie ma również sporu w kwestii identyfikacji problemów, z którymi borykali się adresaci listu. Rozbieżności pojawiają się dopiero przy próbie odpowiedzi na pytanie o przyczynę zaistnienia tychże problemów i ich specyficzny charakter.

Czytaj dalej

SZTUKA RETORYCZNA W LISTACH ŚW. PAWŁA Z TARSU

WYKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS AKADEMICKIEGO TYGODNIA KULTURY SŁOWA WE WROCŁAWIU, 15 KWIETNIA 2002 Termin „retoryka” nie kojarzy się nam raczej zbyt dobrze. Zwykle mamy na myśli albo pustosłowie, mówienie o niczym naszych polityków czy uprawianą przez nich „sztukę pięknego kłamania”;, albo ewentualnie – to już konotacje związane z literaturą czy nauką – przerost formy nad treścią – bombastyczność (nawiasem mówiąc, tematyka

Czytaj dalej

I LIST DO KORYNTIAN: KOŚCIÓŁ WCZORAJ I DZISIAJ

Przedrukowane za pozwoleniem National Catholic Register Dzisiaj, szczególnie w Ameryce, katolicy chcą być „akceptowani”. Pierwszy List do Koryntian św. Pawła jest wyjątkowo w sam raz dla takich ludzi. Choć mówi on o wielu różnych sprawach, jednoczącym motywem Listu jest to, że chrześcijanie mają być inni niż wszyscy. Korynt był największym, najbardziej kosmopolitycznym i dekadenckim miastem w Grecji. Dwie trzecie z

Czytaj dalej

I i II LIST DO TESALONICZAN – TRZEŹWE WSKAZÓWKI ŚW. PAWŁA DOTYCZĄCE DRUGIEGO PRZYJŚCIA

Przedrukowane za pozwoleniem National Catholic Register Tesalonika była większym miastem w Macedonii (północna Grecja), położonym w pobliżu legendarnej siedziby greckich bogów, góry Olimp. Miasto wciąż istnieje – nazywa się Saloniki. Ponieważ tamtejsi wierni składali się zarówno z Greków, jak i Żydów, Paweł zaczyna swój pierwszy list do nich swoim zwykłym pozdrowieniem, łącząc grecką „łaskę” (charis) i żydowski „pokój” (shalom). Jego

Czytaj dalej

ZAGADKA POWSTANIA EWANGELII MATEUSZA

W tradycyjnej i nowoczesnej teologii od dość dawna istnieje bardzo ciekawe zagadnienie tzw. hebrajskiej Ewangelii Mateusza, która miała powstać bardzo wcześnie i być swego rodzaju prototypem kanonicznej Ewangelii według św. Mateusza, jaką dziś zawiera nasze Pismo Święte. Wszystko zaczęło się dość niepozornie: od dość enigmatycznego świadectwa Papiasza, biskupa z Hierapolis, żyjącego w II wieku. Ze świadectwa Papiasza zdaje się wynikać,

Czytaj dalej

WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY – UTOPIA RAJU SEKSUALNEGO

  Obserwowane obecnie przemiany w podejściu do seksualności dokonywały się na tle o wiele szerszego procesu, nabierającego tempa na początku XX wieku. Nie jesteśmy w stanie podać wszystkich okoliczności, które ten proces tworzyły. Z pewnością wielką rolę odegrał w nim Z. Freud, gdyż jako pierwszy uświadomił szerokim kręgom społeczeństwa znaczenie seksualności w rozwoju człowieka. W 1905 roku opublikował rozprawę, w

Czytaj dalej
1 2 3 6