KULTY SATANICZNE W OCENIE KOŚCIOŁA

L’Osservatore Romano 11(197) 1997 Dziedzictwem epoki nowożytnej, która była świadkiem jeśli nie całkowitej klęski, to w każdym razie drastycznego ograniczenia roszczeń racjonalizmu, jest niespodziewana eksplozja sacrum. Sekularyzacja miała zredukować treść chrześcijańskiego orędzia do kategorii „doczesnych”, „niereligijnych”. W rzeczywistości jednak mnożą się dziś najróżniejsze formy sacrum, które można by określić jako „naturalistyczne”, ponieważ znajdują one odpowiedź na potrzebę religii w pewnej koncepcji natury

Czytaj dalej

ASPEKTY PRAWNO-KARNE SATANIZMU

L’Osservatore Romano 8-9(195) 1997 Nawet najbardziej pobieżna analiza aspektów prawnych zjawiska sekt na terenie Włoch wymaga rozważenia pewnych zasad ustanowionych przez konstytucję Republiki Włoskiej, zawartych w artykułach 17, 18 i 19. W myśl prawodawstwa włoskiego obywatele mają prawo gromadzić się „w sposób pokojowy i bez broni”; mogą się swobodnie stowarzyszać, nie prosząc nikogo o pozwolenie, w celach nie zabronionych pojedynczym osobom przez prawo włoskie; mają

Czytaj dalej

SATANIZM Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOLOGII

Z punktu widzenia psychologii tajemniczy i niepokojący świat satanizmu oraz zjawisk z nim związanych może być obserwowany i analizowany w wielu różnych perspektywach. Wymownie świadczy o tym obfita i różnoraka literatura, która w ostatnich latach pojawia się na wystawach i półkach księgarń. Dwie perspektywy wydają się jednak szczególnie ważne: pierwsza z nich to próba zrozumienia sensu zachowań, które w powszechnej opinii – i wyłącznie w sferze tego, co obserwowalne – przypisywane są wpływowi mocy

Czytaj dalej

ANTROPOLOGICZNE ASPEKTY SATANIZMU

Rozgłos nadany ostatnio przez środki społecznego przekazu pewnym epizodom związanym mniej lub bardziej bezpośrednio z satanizmem jest przejawem i wytworem chorobliwej ciekawości, jaką budzi w wielu współczesnych ludziach wszelka rzeczywistość tajemna, a zwłaszcza satanizm. Dlatego należy jak najpilniej znaleźć jasne i pewne kryteria rozeznawania przyczyn i form tego zjawiska, m.in. po to, aby zrozumieć, jaka jest jego relacja ze współczesną kulturą oraz jakie mogą być subiektywne motywacje, które

Czytaj dalej

ZJAWISKO SATANIZMU WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

W tym numerze rozpoczynamy publikacje serii sześciu artykułów poświeconych coraz powszechniejszemu i niepokojącemu zjawisku, jakim jest działalność sekt satanicznych. Artykuły przedstawiają w różnych ujęciach – fenomenologicznym, antropologicznym, psychologicznym, prawnym, doktrynalnym i pastoralnym – praktyki i kult uprawiany przez te sekty. Teksty zostały opracowane przy współpracy bolońskiego Zespołu Badań i Informacji na temat Sekt, zaś autorem refleksji doktrynalnej – powstałej z inicjatywy Kongregacji Nauki Wiary – jest

Czytaj dalej