Czy Żydzi w Starym Testamencie oczekiwali, aby Mesjasz był Bogiem?

W trakcie rozmowy ze Świadkiem Jehowy spotkałem się z takim zarzutem:

Teza: Jezus nie jest Bogiem równy Ojcu gdyż:

1. W I wieku nie dyskutowano na temat Bóstwa Jezusa. Dyskutowano o sprawach ważnych np. obrzezanie.
2. Oczekiwania mesjańskie w Judaizmie nie obejmowały idei Bóstwa Chrystusa
miał być jak np. władca (Rdz 49, 10), apostoł i arcykapłan (Hebr 1, 2), jak prorok (Pwt 18, 16-19), Mojżesz (Dz 3, 22)

3. Przypisywanie błędu bóstwa Chrystusa wynika z odstępstwa opisywanego w Ap 7

Odpowiedziałem Jemu tak:

Należysz tzw grupie Świadków Jehowy do apologetów tzw. presupozycyjnych i przedstawiłeś bardzo interesującą argumentację historyczną. Jednak ta argumentacja posiada pewne błędy merytoryczne i błędy logiczne.

ad. 1 Nie, gdyż jest to błąd logiczny ex silentio. Błąd ten pojawia się zawsze wtedy, gdy ktoś argumentuje na podstawie braku danych. Oto najczęstsze przykłady takiego błędnego logicznie argumentowania:

np. Św. Paweł nic nie wiedział o ziemskim życiu Jezusa, skoro nic o tym nie pisał.

lub Nie dyskutowano o Bóstwie Jezusa  I wieku n.e., zatem Jezus nie jest Bogiem.

a także Argumentum ad ignorantiam

Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś twierdzi coś na podstawie braku dowodów na istnienie czegoś lub gdy twierdzi coś na podstawie braku dowodów przeciw istnieniu czegoś.

Przykład:

Nie ma dowodów na dyskusje o boskości Jezusa, zatem można uznać, że Jezus nie jest Bogiem

ad. 2 Oczekiwania mesjańskiego nie wykluczają Bóstwa Chrystusa.

Faktem jest wiara bóstwa Jezusa musiała rozprzestrzenić się w środowisku judeochrześcijan, którzy doskonale znali Stary Testament.

Faktem monoteizm winien być rozumiany inaczej niż czynią to żydowscy nauczyciele jego czasów, którzy nie przyjęli Chrystusa.

Faktem, że nawróceni Żydzi, którzy oczekiwali Mesjasza, gromadzili się „w imię Jezusa”, modlili się do Niego, śpiewali Mu hymny, wyznawali jako Pana wywyższonego ponad wszelkie istoty duchowe, przypisywali Mu tytuły, które Stary Testament odnosi jedynie do Boga, i przyjmowali Go jako boskiego Odkupiciela

Co jest powodem, że zostały pominięte następujące aspekty postrzegania Mesjasza w ST?

a. W wizjach prorockich wygląd Ojca odpowiada wyglądowi Syna:

Obaj odziani są w białe szaty (Dn 7:9, Ap 1:13, Mk 9:3);

Obaj posiadają włosy jak biała wełna (Dn 7:9, Ap 1:14);

Od Obu promieniuje blask (Dn 7:10, Ap 1:14, 16, Mt 17:2);

Obaj posiadają charakterystyczny głos (Ez 43:2, Ap 1:15);

Obaj są Pierwszymi i Ostatnimi (Iz 44:6, 48:12, Ap 1:17);

Obaj mają po „siedmioro oczu” (Za 4:10, Ap 5:6);

Głos Obu jest potężny (Iz 30:30, Ap 1:10);

b. Ewangeliści i Apostołowie odnoszą do Jezusa proroctwa i wypowiedzi ST dotyczące tam Boga. Świadczy to o równości majestatu osób Bożych:
Iz 40:3 (Mt 3:3, Mk 1:3, Łk 3:4nn.);
Ml 3:1 (Mt 11:10, Łk 7:27, 1:76);
Iz 8:17 (Hbr 2:13);
Za 11:12n. (Mt 27:9n.);
Iz 35:4n. (Mt 11:5, Łk 7:22);
Iz 6:1-10 (J 12:37, 40n.);
Ps 102:26 (Hbr 1:10n.);
Iz 43:10nn. (Dz 1:8);
Iz 28:16 (Rz 10:11);
Jl 3:5 (Rz 10:9, 13);
Iz 45:23 (Flp 2:9n. por. Rz 14:10n.);
Iz 8:13nn. (1P 2:7n.);
Duch Jahwe (Duch Chrystusa, 1P 1:11);
Wj 19:3, 1Krl 19:8 (Mk 9:2nn.);
Ps 97:7 LXX (Hbr 1:6);
Ps 7:10 (Ap 2:23);
Ps 34:9 (1P 2:3);
Iz 8:13 (1P 3:15).

c. Tytuł Mesjasz używany przez Żydów (Zbawca, Wybawca, Wybawiciel) najbardziej ukazuje równość Syna z Ojcem. Teksty o dwóch „Zbawicielach”:

Łk 2:11 o Synu, a Łk 1:47 o Ojcu.

2Tm 1:10 o Synu, a 1Tm 1:1, 2:3 i 4:10 o Ojcu.

Tt 1:3-4 – w dwóch sąsiadujących wersetach mowa jest o Synu i Ojcu.

Tt 2:13 o Synu, a Tt 2:10 o Ojcu.

Tt 3:4-6 – w obrębie trzech wersetów mowa jest o Synu i Ojcu.

Widzimy, że mowa jest o dwóch „Zbawcach”, chociaż Bóg mówi: „poza Mną nie ma żadnego zbawcy” (Iz 43:11), „nie ma prócz Mnie wybawcy” (Oz 13:4).

c. Bóg jest nazwany Mesjaszem

Jdt 9:11, 1Mch 4:30, Hi 19:25, Ps 17:7, 18:3, 18:47, 19:15, 24:5, 25:5, 40:18, 51:16, 65:6, 70:6, 78:35, 85:5, 106:21, 118:14, 144:2, Mdr 16:7, Syr 51:1, Iz 17:10, 43:3, 43:11, 45:15, 21, 49:26, 60:16, 62:11, 63:8, Jr 14:8, Ba 4:22, Oz 13:4, Ha 3:18, Jud 25.

Jezus jest Mesjaszem
Oto pozostałe fragmenty o Jezusie „Zbawicielu”:

J 4:42, Dz 5:31, 13:23, Rz 11:26, Ef 5:23, Flp 3:20, 1Tes 1:10, 2P 1:1, 11, 2:20, 3:2, 18, 1J 4:14 (por. Jud 25).

d. Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo jasno rozumieli te porównania:.

PAN PANÓW

Bóg Ojciec

Syn Boży

Pwt 10, 17

… Jahwe, jest … Panem nad panami …

Ps 136, 3

Chwalcie Pana nad panami …

Ap 17, 14

… Baranek … Panem jest panów …

Ap 19, 16

… ma wypisane imię … PAN PANÓW.

PAN

Bóg Ojciec

Syn Boży

Ml 1, 6

… Ja jestem Panem …

Flp 2, 11

… Jezus Chrystus jest PANEM …

Mt 6, 24

Nikt nie może dwom panom służyć.

Rz 10, 12. 9

Jeden jest … Pan … JEZUS JEST PANEM …

Rz 12, 11

Pełnijcie służbę Panu.

Kol 3,24

Chrystusowi jako Panu.

1 Krn 29, 11

… Ty nad wszystkim panujesz …

J 13, 13-14

Wy mnie nazywacie … Panem

i dobrze mówicie, bo nim jestem.

Jeżeli więc Ja, Pan …

Dz 2, 36

… Jezusa … uczynił Bóg … Panem …

Dz 10, 36

On to jest Panem wszystkich.

Dz 7, 59-60

Panie Jezu, przyjmij ducha mego!

Panie, nie poczytaj im tego grzechu.

BÓG

Bóg Ojciec

Syn Boży

Iz 43, 10-12

… abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,

oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.

Boga utworzonego przede Mną nie było

ani po Mnie nie będzie.

Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję … … Ja jestem Bogiem …

J 20, 28

Tomasz Mu odpowiedział: … Bóg … !

Hbr 1, 8

Tron Twój, Boże, na wieki wieków …

Pwt 32, 39 PNŚ

… nie ma obok mnie żadnych bogów.

J 1, 1 PNŚ

… słowo był bogiem.

Iz 45, 23

.. Ja jestem Bogiem i nikt inny!

J 1, 1

Bogiem było Słowo

1 J 5, 20

On zaś jest … Bogiem …

Iz 35, 4

Oto wasz Bóg …

Rz 9, 5

… Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

Iz 40, 3

… Drogę dla Jahwe przygotujcie …

gościniec naszemu Bogu!

Łk 1, 76

A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;

Co potwierdza Towarzystwo Strażnica w wersetach:

Iz 9:6 – „Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, PotężnyBóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

J 20:28 – „Odpowiadając, Tomasz rzekł do niego: »Mój Pan i mój Bóg!«” (jw.).

i w swoim nauczaniu

„Nigdy nie było, nigdy nie będzie i nigdy nie mogło być lepszego i zupełniejszego objawienia Boga ludziom, jak w osobie Chrystusa Pana; bo On »stał się ciałem,« był »Bogiem objawionym w ciele.« (1 list do Tym. 3:16)” (Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 s. 84).

„Tacy odziedziczą ziemię, kupioną własność – którą Jezus przy końcu Tysiąclecia przywróci wszystkim dzieciom Adama, którzy wówczas przyjmą Jego wielkie łaski i zostaną przez Niego odrodzeni, aby w ten sposób stać się Jego synami, a On ich Ojcem, ich Bogiem. (Izaj. 9:6)” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 379).

„Słuszną jest rzeczą przypisywać Chrystusowi Jezusowi imię Pana i Boga, jak to czynił pierwotny kościół i św. Szczepan modląc się do Niego – Dzieje 7:59” (Strażnica 15.04 1922 s. 125).

ad. 3 Świadomość spełnienia oczekiwań mesjańskich i utożsamienie JHWH z Jezusem nastąpiła już I wieku.

Pytania:

Co jest powodem, że nadajesz Jezusowi tytuły takie jak: proroka jak Mojżesz, władca, apostoł i arcykapłan skoro Towarzystwo Strażnica nigdy takich określeń w swoich publikacjach dotyczących Mesjasza nie użyła? Czy te tytuły wyrażają przez Towarzystwo Strażnica także pewne oczekiwania mesjańskie?

por.
https://drive.google.com/file/d/1FoNHamnTo2JOvtTAMKujID7IdFOMuojn/view?usp=sharing

Podsumowanie
Nie mam podstaw uważać, że pewne oczekiwania Mesjańskie Żydów mają wykluczać Bóstwo Chrystusa skoro autorzy biblijni wykazują, że Mesjasz jest Bogiem i proroctwa ST o Mesjaszu historycznie odnoszą do Boga. To Jezus jest Mesjaszem. Bóstwo Chrystusa wynikające z zapowiedzi ST i potwierdzeniach w nauce apostolskiej w I w. była jasna i klarowna.  Ponadto po analizie stwierdzam, że Judaizm + Mesjanizm nie wynika Świadek Jehowy ( brak jakikolwiek odniesień w literaturze Towarzystwa). Bardziej jestem skłonny stwierdzić, że Świadek Jehowy to nałożenie Starego Testamentu na Nowy.


Kamil Beniuk
strona www: apologetyka.org

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image