JEZUS CHRYSTUS OBOK JEDYNEGO BOGA

Jednym z ulubionych sposobów argumentacji przeciwników doktryny o Trójcy Świętej (antytrynitarystów), aby podważyć Bóstwo Chrystusa, jest przytaczanie wersetów, gdzie Jezus Chrystus jest wymieniony obok swojego Ojca, który jest nazwany jedynym Bogiem. Poniżej przytaczam te wersety:

 • J 17,3: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (BW)
 • 1 Kor 8,6: „Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy” (BW)
 • 1 Tm 2,5: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (BW).

Lecz najwyraźniej nie zauważają oni, że jeden z tych wersetów świadczy bardzo wyraźnie przeciwko ich antytrynitarnemu rozumieniu. Przytoczę go jeszcze raz:

 • 1 Kor 8,6: „Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy” (BW).

Skoro na podstawie tego wersetu antytrynitaryści uważają, że tylko Bóg Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem i wobec tego Jezus Chrystus już nim być nie może, to niech będą konsekwentni! W takim razie niech przyjmą do wiadomości, że zgodnie z przyjętą przez nich logiką Bóg Ojciec nie jest prawdziwym Panem, bo Pan jest tylko jeden – Jezus Chrystus! Popatrzmy na podobne wersety:

 • Jud 1,4: „Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy (gr. despotes) i Pana (gr. kyrios), Jezusa Chrystusa” (BW).

W poniższym wersecie Jezus jest nazwany jedynym Panem (kyrios) i Władcą (despotes), mimo że Ojciec też jest nazywany Panem i Władcą:

 • Dz 4,24-27: „Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie (despota), Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi twego: Czemu wzburzyły się narody, A ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się społem przeciw Panu (gr. kyrie) i przeciw Chrystusowi jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi” (BW).

Skoro w Jud 1,4 Jezus Chrystus jest określony jako jedyny Władca i Pan, to według rozumowania antytrynitarnego tytuł Pana i Władcy Bogu Ojcu już nie przysługuje, a z Dz 4,24-27 wynikałoby wtedy, że Bóg Ojciec jest jakimś niższym Panem i Władcą od swego Syna. W ten oto sposób antytrynitaryści zdetronizowali Boga Ojca z pozycji „Pana” i „Władcy”. Rozumując ich kategoriami, dochodzimy do absurdu, gdy widzimy w Piśmie Świętym jeszcze taki werset jak:

 • Mk 12,29: „Jezus odpowiedział: «Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest»” (BW).

Specjalnie dla Świadków Jehowy, którzy upierają się, że w tym miejscu powinno być „Jehowa”, a nie „Pan”, można przytoczyć inny werset z ich przekładu, aby ukazać, że nawet w Biblii Świadków Jehowy Jehowa jest też nazwany Panem:

 • Ps 8,1: „Jehowo, nasz Panie, jakże majestatyczne jest twe imię na całej ziemi, ty, którego dostojeństwo jest wychwalane nad niebiosa!” (PNŚ).

Wróćmy do wersetów z J 17,3 i 1 Tm 2,5. Zastanówmy się, jakie przesłanie zwarli natchnieni autorzy w tych wersetach:

 • J 17,3: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (BW)

Ten werset przeciwstawia jedynego prawdziwego Boga fałszywym bożkom oraz mówi o poznawaniu Jezusa Chrystusa, tu, na ziemi, według ciała – Jego życia, poprawnych wzorów zachowań, ludzkiej pokory itp.

 • 1 Tm 2,5: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (BW)

W tym wersecie św. Pawłowi nie chodziło o odróżnienie Jezusa Chrystusa od Jedynego prawdziwego Boga, tylko o zwrócenie uwagi na zupełnie inny aspekt. Mianowicie pisze on o jedynej drodze dojścia do Boga – przez ofiarę z siebie (patrz wyraz „człowiek” w 1 Tm 2,5), jaką złożył Jezus Chrystus na krzyżu, aby pojednać ludzkość z Bogiem. Jest to wskazane również przez najbliższy kontekst, którym jest następny werset:

 • „Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” (w. 6),

jak i kilka innych miejsc:

 • Hbr 9,15: „[…] dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne” (BW)
 • Hbr 12,24: „I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla” (BW)
 • 2 Kor 5,18: „A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania” (BW).

Ten fragment (1 Kor 8,5-6), który uważany jest przez antytrynitarystów za jeden z największych dowodów świadczących o tym, że Jezus nie jest prawdziwym Bogiem, jest w rzeczywistości jednym z największych dowodów na równość Ojca i Syna. Wymowa tego wersetu jest prosta: Jezus jest dokładnie takim Panem, jakim Bogiem jest Jego Ojciec. Obydwaj są skontrastowani z panami i bogami w sensie relatywnym. Zauważmy jeszcze jedną bardzo istotną kwestię: „Pan” w wymiarze najwyższym u początków chrześcijaństwa oznaczał dla wszystkich czytających Stary Testament „Jahwe”. A takim właśnie Panem w tym fragmencie jest nazwany Jezus Chrystus. Widzimy więc, że ten werset stanowi kłopot dla antytrynitarystów, a nie dla nas. Odrzucają oni dogmat o Trójcy Świętej, ponieważ – jak twierdzą – jego matematyczny zapis (1 + 1 + 1 = 1) przeczy zasadom logiki. Niech spróbują wytłumaczyć wymowę 1 Kor 8,5-6, stosując tę samą logikę, skoro na jego podstawie oraz Ef 4,5 i 1 Kor 12,5 powstaje równanie:

1 Pan + 1 Pan = 1 Pan.

Wszystkie podkreślenia dodane, a biblijne cytaty pochodzą z Biblii warszawskiej (BW) oraz Biblii Świadków Jehowy pt. Przekład Nowego Świata (PNŚ).

Grzegorz Żebrowski
(październik 2003)

P R Z Y P  I S Y :

[1] Autor jest twórcą apologetycznej strony: www.trynitarysci.republika.pl poświęconej przede wszystkim obronie dogmatu o Trójcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image